Gastro Rubini - specialista na gastro zařízení a vybavení
 
Kategorie produktů   

Záruční podmínky

  

záruční list  

 

Tento záruční list platí pro výrobky prodané spotřebiteli v obchodní síti na území České republiky. 

Záruční list musí být prodávajícím čitelně a nesmazatelně vyplněn, zejména musí být zřetelně uveden typ a výrobní (sériové) číslo výrobku (pokud je vyznačeno).   

Záruční list slouží k prokázání práv kupujícího k odpovědnosti prodávajícího za vady prodávaného výrobku – z tohoto důvodu je na kupujícím, aby zkontroloval správné vyplnění záručního listu a aby jej pečlivě uschoval.  

 

 

Záruční podmínky  

 

1. Záruční doba  

Prodávající poskytuje kupujícímu – obchodní firmě na zakoupený výrobek záruku v trvání 12 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem prodeje výrobku zákazníkovi dle dodané faktury nebo příjmového dokladu. 

 

2. Práva ze záruky  

Vyskytne-li se na výrobku v průběhu záruční doby vada, má kupující právo, aby tato vada byla včas a řádně odstraněna. Týká-li se vada jen součásti výrobku, má kupující právo na výměnu této součásti. 

 

3. Podmínky platnosti záruky  

Platnost záruky je podmíněna: 

a) dodržením pokynů návodu na obsluhu výrobku a všech dalších pokynů uvedených v průvodní dokumentaci výrobku, jakož i na výrobku samém; 

b) prováděním veškerých záručním či jiných oprav nebo úprav výrobku vždy autorizovaným servisem; 

c) předložením řádně vyplněným záručním listem a dalších náležitostí níže stanovených; 

d) užíváním výrobku v souladu s jeho určením. 

 

4. Reklamace výrobku  

Právo ze záruky uplatňuje kupující vůči prodávajícímu. 

K prokázání záruky je kupující povinen doložit tento záruční list, kopii pořizovacího dokladu (případně předávací protokol nebo montážní list), a fotografii zjištěné závady (pokud prodávající nestanoví jinak). 

 

V případě poruchy je kupující povinen nejdříve kontaktovat písemně náš HOT-MAIL:  

servis@gastrorubini.cz  

Tel.: +420 722 184 270   

Do mailu je nutné uvede a bez dodržení těchto 5 důležitých informací nebude oprava zpracována !!!   

  1. druh a typ výrobku ,   

  2. výrobní číslo ,   

  3. datum prodeje,   

  4. jméno prodejce (pokud je uvedeno)  

  5. (stručný) popis závady   

 

Tímto postupem předejdete možnému vzniku Vašich zbytečných nákladů. Prodávající posoudí oprávněnost reklamace a při oprávněném uplatnění práva na záruku opravu reklamovaného výrobku bezplatně provede. Při uplatnění jiných práv ze záruky řeší prodávající reklamaci na základě jeho posouzení vady. 

Zákazník zasláním do odborného servisu souhlasí s opravou zařízení. Zboží bude vždy opraveno a zákazník se zavazuje v případě nezáruční opravy zaplatit veškeré náklady spojené s opravou a doručením k zákazníkovi.  

 

5. Důvody neuznání reklamace:  

a) kupující nepředloží řádně vyplněný záruční list; 

b) v záručním listě jsou provedeny svévolné změny; 

c) závady jsou způsobeny vnějšími podmínkami (např. poruchy v síti elektrického napětí, přepětí či jiných rozvodů, živelnou pohromou), nevhodnými provozními podmínkami; 

d) k závadě na výrobku došlo mechanickým poškozením výrobku nebo jeho části, nesprávnou obsluhou, neodborným zásahem třetí osoby, nevhodným skladování; 

e) výrobek není používán v souladu s jeho určením; 

f) závada je způsobena běžným používáním výrobku; 

g)  záruka se nevztahuje:   na výměnu zářivky, termostaty, topná tělesa, skla, tlumivky, startéru, vypínače, výbojky, elektrické stykače, gumová těsnění, vodní kámen, rezavějící ocel a na všechny díly, které podléhají běžnému opotřebení . Dále se záruka nevztahuje na závady způsobené usazováním vodního kamene a jeho neodborným odstraněním a na výrobky, které byly uvedeny do provozu bez montáže a přezkoušení servisní organizací.  

 

6. Prodloužení záruky  

Záruka se prodlužuje o dobu opravy výrobku v případě, že byla záruka včas a řádně uplatněna. 

 

7. Dodatek  

a) Zařízení nebo vybavení bude přijato do záruční opravy pouze čisté, suché a zbavené mastnoty a nečistot.
b) Znečištěné zařízení a vybavení - předmět reklamace, nemusí být přijat do opravy.
c)
 
 
Čištění, odmašťování a zbavování vodního kamene, není záruční oprava a všechny takové úkony jsou zpoplatněny.   

 

Prohlášení o shodě  

 

Prohlašujeme, že na veškeré námi dodávané výrobky, které přicházejí do kontaktu s potravinami, byla vydána prohlášení o shodě ve smyslu §13 odst. 5 zákona 22/1997 Sb. Dále prohlašujeme, že výrobky splňují následující nařízení vlády České republiky: 

 

Technické požadavky na strojní zařízení – nařízení vlády č. 24/2003 Sb. 

Elektrická zařízení nízkého napětí – nařízení vlády č. 17/2003 Sb. 

Základní požadavky z hlediska elektromagnetické kompatibility – nařízení vlády č. 18/2003 Sb. 

Hygienické požadavky na výrobku určené pro styk s potravinami – zákon č. 258/2000 Sb., vyhláška č. 186/2003 Sb. 

 

Ujištění výrobců a certifikáty CE jsou uloženy v sídle prodávajícího nebo dodavatele. 

 

 

Typ (model) výrobku: 

 

Další informace k výrobku: 

 

Výrobní (sériové) číslo: ___________________________ 

 

Prodejce: 

 

Datum: Prodávající: 

(razítko, podpis)  

 

 

 

Nákupní košík

Košík je prázdný

Poslední navštívené produkty
  • Doposud jste žádný produkt nenavštívil(a).
Měna
 
00
Měna
 
 
© Gastro Rubini